Voortgang keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017

Dat het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis (SVZ) nog steeds actueel is bleek deze week toen er opnieuw zorgelijke berichten verschenen over het groeiend aantal ouderen dat (soms onterecht) de spoedeisende hulp bezoekt. Het keurmerk SVZ heeft onder meer over de spoedzorg nieuwe eisen toegevoegd.

Het keurmerk leeft ook bij de ziekenhuizen: opnieuw neemt >90% van de ziekenhuisorganisaties deel aan de uitvraag van het keurmerk. Nadat op 15 april j.l. de deadline is gesloten voor de aanlevering van gegevens is de projectorganisatie van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis nu volop bezig met de verwerking en beoordeling. Bij enkele ziekenhuislocaties ontbrak de checklist die ingevuld had moeten worden door de cliëntenraad van het ziekenhuis. Deze locaties worden deze maanden alsnog door seniorscouts bezocht. De ziekenhuizen zijn daarover bericht.

Volgens de huidige planning ontvangen de ziekenhuizen in de week van 21 augustus bericht over de eigen uitslag. Bij dit bericht zit de score op de verschillende aspecten en vragen. Mocht er behoefte zijn om te reageren op deze uitslag dan kan dat tot uiterlijk 8 september a.s. Zo nodig zal een reactie nog voorgelegd worden aan een onafhankelijke ‘commissie herbeoordeling’ die voor het keurmerk is ingericht. Deze commissie zal uiterlijk eind september met een definitief oordeel komen. Voorlopig staat 11 oktober a.s. genoteerd als de dag waarop de uitslagen van alle ziekenhuizen landelijk bekend worden gemaakt.

Sint Franciscus Ziekenhuis goed op weg om seniorvriendelijk te worden

Het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam heeft zich de laatste jaren flink ingezet om alle afdelingen seniorvriendelijker te maken. De bevlogenheid van een klinisch geriater en een geriatrisch verpleegkundige heeft er voor gezorgd dat iedereen zich bewust is van het belang van seniorvriendelijkheid. Binnenkort wordt bekend gemaakt of ze dit jaar het Keurmerk in ontvangst mogen nemen.

Hier kunt u lezen hoe deze stappen gemaakt zijn en wat de plannen zijn voor de toekomst.

 

Brochure over delier verkrijgbaar

Iemand met een delier gedraagt zich anders dan u gewend bent. Hij is verward en praat vaak onsamenhangend. De mate van verwardheid is het ene moment erger dan het
andere. Vaak is de verwardheid maar tijdelijk. Een gesprek is daarom moeilijk te voeren. Iemand met een delier verliest de greep op de werkelijkheid. Hij heeft geen vat meer op zichzelf of de omgeving. Er is veel onbekendheid met het ziektebeeld en gevoelens van onzekerheid, angst en schaamte overheersen bij de patiënt en de mantelzorger.

In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 75.000 en 100.000 ziekenhuispatiënten een delier1. Oudere patiënten, vooral 70-plussers, hebben een grotere kans om een delier te ontwikkelen. KBO-PCOB heeft een brochure over delier uitgebracht. Wilt u deze brochure ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@kbo-pcob.nl of download de brochure hier.

Landelijke studiedag ‘Kwetbare ouderen in het ziekenhuis’

Dinsdag 7 maart 2017 vindt in Utrecht de vijfde landelijke studiedag ‘kwetsbare ouderen in het ziekenhuis’ plaats. Rijk Roor, projectleider Seniorvriendelijk Ziekenhuis is één van de sprekers.
Verblijf in het ziekenhuis is voor een 70-plusser vaak risicovol. Een grotere kans op complicaties tijdens de opname kan leiden tot (blijvende) cognitieve achteruitgang en/of functieverlies. Dit heeft vervolgens nadelig effect op de zelfredzaamheid van de oudere, ook na de ziekenhuisopname. De afgelopen jaren is veel winst behaald in het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis door screening, preventieve- en behandelinterventies en aandacht voor continuïteit van zorg. Deze dag stelt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, de laatste richtlijnen en de stand van zaken rondom diverse initiatieven in de praktijk.

De doelgroep voor deze studiedag bestaat uit klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg. Meer informatie en inschrijving via:
http://www.leidscongresbureau.nl/HH_KOZ_2017/programma

Wijziging aanleverdatum voor keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Een aantal ziekenhuizen heeft ons verzocht om de aanleverdatum voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis op te schuiven en gelijk te trekken met de aanleverdatum voor de IGZ-basisset 2016. Ook hebben wij eerder signalen binnen gekregen van enkele cliëntenraden over de krappe tijdsplanning. Naar aanleiding hiervan hebben wij nogmaals zeer kritisch naar onze planning gekeken. We kunnen u berichten dat de ziekenhuizen nu tot 15 april de tijd hebben om de vragenlijst Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in te vullen (in plaats van aanlevering voor 1 maart). De datum van 15 april 2017 geldt ook voor de aan te leveren documenten door de cliëntenraden. Voordat de keurmerken in oktober openbaar worden gemaakt op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl, zullen de ziekenhuizen in augustus door de KBO-PCOB worden geïnformeerd over het al dan niet behalen van het keurmerk en de precieze datum van publicatie. Met eventuele vragen kunt u terecht bij Rijk Roor, projectleider van het keurmerk: rijk.roor@kbo-pcob.nl  (let op: nieuw adres).

Mededeling voor contactpersonen ziekenhuizen

Vandaag zijn jullie bericht over de ontwikkelingen in het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Wij stellen nu vast dat veel ziekenhuizen wijzigingen in contactpersonen of emailadressering (bijv. na een fusie) niet hebben doorgegeven aan de projectorganisatie van het keurmerk. Het is dus in theorie mogelijk dat een ziekenhuis in het geheel geen bericht ontvangen heeft (maar wij beschikken niet over een alternatief adres). Nu en in de nabije toekomst zullen wij regelmatig gebruik gaan maken van het adressenbestand. Als er een sinds 2015 een mutatie heeft plaatsgevonden verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ons de juiste gegevens toe te sturen. Dit kan t.a.v. rroor@uniekbo.nl. Alvast dank voor de moeite!

 

Nieuwe ronde Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

De voorbereiding voor een nieuwe ronde van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in 2017 is in volle gang. Een aantal Kwaliteitsaspecten 2017 zijn inmiddels aangescherpt en bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat nu alle criteria zijn vastgesteld waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om het Keurmerk in de loop van 2017 te verkrijgen.

Aanscherping
Vanaf nu wordt er dus toegewerkt naar de uitreiking van het keurmerk in 2017. Wat zwaar gaat meetellen is de voorwaarde dat ouderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis één aanspreekpunt hebben. Ook als de patiënt met verschillende specialismen en verschillende afdelingen te maken krijgt. Dat is een belangrijke aanscherping ten opzichte van de vorige toekenning. Deze week nog ontvangen de ziekenhuizen een inhoudelijke update van alle kwaliteitseisen en het verloop van de procedure. De uiteindelijke meting en weging begint in de eerste week van 2017.

Rol cliëntenraad
Bij deze nieuwe ronde is er voor gekozen om ook de cliëntenraden een rol te geven in de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid. Aan de cliëntenraad wordt onder andere gevraagd om een rondgang te maken door het ziekenhuis ter beoordeling van de gastvrijheid en de omgevingskenmerken. Daarnaast zullen 2 cliëntenraadsleden – liefs met ervaring als oudere patiënt in het eigen ziekenhuis – deelnemen aan de beoordeling van de volledige uitvraag die het ziekenhuis in 2017 te wachten staat.

Historie
Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2012 geïnitieerd door de KBO en samen met collega-organisaties PCOB, het NOOM en NVOG vorm gegeven. Ziekenhuizen die de zorg en voorzieningen aantoonbaar hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen, ontvangen het Keurmerk. In 2015 ontvingen 60 van de 120 ziekenhuislocaties in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Er is dus nog een behoorlijk aantal ziekenhuizen te gaan. Manon Vanderkaa, directeur van de KBO: ‘Wij zijn natuurlijk pas tevreden wanneer we kunnen melden dat álle ziekenhuizen in Nederland seniorvriendelijk zijn. Met de financiering door Zilveren Kruis, een zorgverzekeraar die al inkoopt aan de hand van de criteria van ons keurmerk, kunnen wij verder met het bevorderen van seniorvriendelijke zorg.’

Bekender maken bij de doelgroep
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is inmiddels bekend bij de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De uitdaging nu is om het keurmerk beter onder de aandacht te brengen bij senioren en hun familie. Patiënten kunnen dan bewust kiezen voor de zorg die het beste bij hun hulpvraag past.

Extra aandacht voor ouderen op Spoedeisende Hulp (SEH)

SVZDe noodkreet die klinkt uit de brandbrief ‘Regionale spoedzorg – de rek is er uit’ van 19 mei 2016, wordt herkend en gedeeld door de Unie KBO. In de nieuwste eisen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis, geïnitieerd door de KBO, gaat extra aandacht uit naar de ontvangst van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en het voorkomen van onnodige opnames.

Risicoscreening
Zo wordt in het keurmerk opgenomen dat bij patiënten die binnenkomen op de SEH en ouder zijn dan 70 jaar, een risicoscreening plaatsvindt op kwetsbaarheid en / of functieverlies. Manon Vanderkaa, directeur KBO: “Gemiddeld de helft van de ouderen gaat er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit. Die achteruitgang heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarom zijn we in 2012 gestart met ons keurmerk.”
Bij een verhoogd risico wordt het geriatrisch team betrokken bij het behandelplan. Er kan dus besloten worden dat ziekenhuisopname niet nodig is, maar dat er wel tijdelijk een plek nodig is waar de patiënt kan herstellen. Een voorwaarde om dat goed te kunnen regelen is dat de SEH zelf zal moeten beschikken over actuele werkafspraken met andere zorgaanbieders in de regio. Het gaat dan onder andere om afspraken die zijn gericht op het herstellen buiten het ziekenhuis.

Herstellen buiten het ziekenhuis
Bij herstellen buiten het ziekenhuis kun je denken aan de geriatrische revalidatiezorg in zorginstellingen. Vanuit de Wet Langdurige Zorg bestaan er subsidieregelingen voor een tijdelijk verblijf om goed te herstellen van de aandoening. Voor de SEH is het uiterst relevant om te weten of de zorginstellingen in het werkgebied deze faciliteiten bieden. Dan kan de SEH bij de juiste diagnose zorgen dat de ouderen op de juiste plek terecht komen. Daar is iedereen bij gebaat, in de eerste plaats de kwetsbare patiënt zelf natuurlijk.

Momenteel werkt het team achter het keurmerk aan de actualisatie van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor de ronde van 2017.

Voortgang project

Foto RijkHet project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen gaat door! Vanaf nu wordt er toegewerkt naar de uitreiking van het keurmerk in 2017. Dit jaar worden de gestelde criteria onder de loep genomen en worden er nieuwe, verscherpte criteria toegevoegd. Daarna krijgen de ziekenhuizen acht maanden de tijd om de gestelde criteria te implementeren. Rijk Roor is de nieuwe projectleider voor de komende periode.

Aantal ziekenhuizen met keurmerk is toegenomen
Ouderen hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de ziekenhuisopname. Ondanks dat de groep ouderen de grootste groep patiënten vormt voor een ziekenhuis, zijn lang niet alle ziekenhuizen goed ingericht op de zorg voor ouderen. Dat was de aanleiding voor de Unie KBO om het keurmerk in het leven te roepen. En met succes: in 2013 kregen 47 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk uitgereikt. In 2015 was dat aantal toegenomen naar 60.
Dat is nog geen reden om achterover te leunen, er is nog een behoorlijk aantal ziekenhuizen te gaan. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: ‘Wij zijn natuurlijk pas tevreden wanneer we kunnen melden dat álle ziekenhuizen in Nederland seniorvriendelijk zijn. Met de financiering door Zilveren Kruis, een zorgverzekeraar die al inkoopt aan de hand van de criteria van ons keurmerk, kunnen wij verder met het bevorderen van seniorvriendelijke zorg.’

Bekender maken bij de doelgroep
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is inmiddels bekend bij de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De uitdaging nu is om het keurmerk onder de aandacht te brengen bij senioren en hun familie. Patiënten kunnen dan bewust kiezen voor de zorg die het beste bij hun hulpvraag past. Via de keuzewijzer – te vinden op de website van seniorvriendelijk ziekenhuis – kan men bekijken of het ziekenhuis in de buurt het keurmerk heeft en hoe de score is op de verschillende kwaliteitsaspecten.

Financiering van het project
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat het vervolg van het project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen financieren. Het project is geïnitieerd door de Unie KBO en samen met collega-organisaties PCOB, het NOOM en NVOG mede vorm gegeven. In de periode 2012 – 2015 werd het project  gefinancierd met subsidie van fonds PGO.

Ter info voor de ziekenhuizen: rond 1 juli verstuurt de projectgroep een bericht naar de contactpersonen van de ziekenhuizen met een inhoudelijke update en het verloop van de procedure.

Inspirerende voorbeelden van seniorvriendelijke ziekenhuizen

2016 02 18 - 2 - Voorblad goede voorbeeldenGelukkig besteden Nederlandse ziekenhuizen steeds meer aandacht aan oudere patiënten. Hoe belangrijk dat is, bleek deze week nog uit onderzoek: een goede overdracht van ziekenhuis naar zorg thuis (een belangrijk kwaliteitsaspect van ons Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis), redt levens van kwetsbare ouderen.
Een aantal ziekenhuizen loopt voorop in goede zorg voor senioren; 60 van de 120 ziekenhuislocaties hebben het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Hiervoor moeten ziekenhuizen aan 15 Kwaliteitsaspecten voldoen. Het doel van de seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG, is natuurlijk dat álle ziekenhuizen in Nederland seniorvriendelijk zijn.

Inspiratie
Om collega-ziekenhuizen te inspireren ook seniorvriendelijk te worden, zijn goede en inspirerende voorbeelden opgenomen in een handleiding Goede Voorbeelden Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Hierin wordt getoond hoe ziekenhuizen in het ‘groot’ en in het ‘klein’ de zorg voor oudere patiënten verbeterd hebben. In deze handleiding zijn de voorbeelden per kwaliteitsaspect gegroepeerd. Het doel van deze handleiding is om alle ziekenhuizen in Nederland te inspireren en te stimuleren aan de slag te gaan om een ziekenhuisopname voor oudere patiënten optimaal te laten verlopen. Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg,  heeft de voorbeelden op een rij gezet.

Deel de goede voorbeelden
Het document met goede voorbeelden is een groeidocument. Dit betekent dat er ruimte is om het verder aan te vullen met goede voorbeelden geleverd door de ziekenhuizen zelf. Zo leest u in de handleiding over de transmurale zorgbrug, een ‘must-have’ om het keurmerk te bemachtigen. Het Havenziekenhuis in Rotterdam legt concreet uit hoe zij dit vorm hebben gegeven, zie de website http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/goede-voorbeelden/.
Wij nodigen alle ziekenhuizen uit om ook hun goede voorbeelden te delen, net zoals het Havenziekenhuis én het SJG Weert reeds hebben gedaan!

Hoe overleven ouderen het ziekenhuis?

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis harder nodig dan ooitRKeus_20150907_1778
‘Betere nazorg na ziekenhuis redt levens’, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek. Tachtigplussers overlijden onnodig vaak binnen honderd dagen na een acute ziekenhuisopname. De oorzaak is gelegen in gebrekkige nazorg, zo blijkt uit een studie van hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij (RUG).

Een derde van de kwetsbare ouderen komt vlak na een ziekenhuisopname te overlijden. Maar ook de ‘overlevers’ zijn in veel gevallen slechter af dan voor de ziekenhuisopname. Dat bleek al uit een aantal eerdere onderzoeken. Voor de Unie KBO, de grootste seniorenvereniging van Nederland, aanleiding om samen met andere ouderenorganisaties het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis op te zetten. Dit keurmerk is gebaseerd op 15 kwaliteitsaspecten – vanuit het ouderenperspectief – waaraan ziekenhuizen moeten voldoen. Het criterium ‘continuïteit van zorg’ fungeert inmiddels als absolute voorwaarde voor het verkrijgen van het keurmerk.

Ouderen hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de ziekenhuisopname. Ondanks dat ouderen de grootste groep patiënten vormt voor een ziekenhuis, zijn lang niet alle ziekenhuizen goed ingericht op de zorg voor 75-plussers. Ons keurmerkproject bestaat inmiddels vier jaar. 60 van de 120 ziekenhuizenlocaties kregen het keurmerk eind vorig jaar toegewezen. Ziekenhuizen die het keurmerk tot nu toe niet kregen, hebben veelal geen afspraken gemaakt over wie de oudere patiënt binnen twee dagen na ontslag in de thuissituatie bezoekt. We weten nu dat dit grote risico’s met zich meebrengt.

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis zit inmiddels tussen de oren bij de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Uitdaging is nu om het keurmerk onder de aandacht te brengen bij senioren en hun familie. Patiënten kunnen dan bewust kiezen voor de zorg die het beste bij hun hulpvraag past. Via de keuzewijzer – te vinden op de website van seniorvriendelijk ziekenhuis – kunnen ze bekijken of het ziekenhuis in de buurt het keurmerk heeft en hoe de score is op de verschillende kwaliteitsaspecten. Waaronder de nazorg, die inderdaad levensreddend is.

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO

Foto: uitreiking Keurmerk aan het Havenziekenhuis Rotterdam, september 2015

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in de Tweede Kamer

SchippersBij de begrotingsbehandeling van VWS stond de verbetering van kwaliteit van ziekenhuiszorg in het ziekenhuis en de overgang naar de thuissituatie volop in de belangstelling. Ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG vroegen eerder aandacht voor de patiëntveiligheid en met name voor continuïteit van zorg. Kamerlid Henk Krol (50PLUS) stelde woensdag in het debat vragen over stimuleren van seniorvriendelijk beleid in ziekenhuizen en noemde daarbij expliciet de continuering van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis om zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

De schriftelijke reactie van minister Schippers luidt als volgt:
Ik vind het belangrijk dat de zorg in ziekenhuizen voor alle groepen in de samenleving goed toegankelijk is. Daar binnen vraag ik zeker specifiek aandacht voor het toenemend aantal (kwetsbare) ouderen die in ziekenhuizen worden opgenomen. Zoals ik vorig jaar in de begrotingsbehandeling aangaf, is het goed dat daarbij ook aandacht wordt gevraagd voor de seniorvriendelijkheid van ziekenhuizen. Het keurmerk ´seniorvriendelijkheid´ kan daarbij een rol spelen. Dergelijke keurmerken zijn private initiatieven, waarbij er geen rol voor de overheid is weggelegd om die te ontwikkelen en onderhouden. Wel wil ik aandacht vragen voor de regeldruk van de keurmerken’.

Versterking positie van de oudere patiënt
Ouderenorganisaties betreuren het antwoord van de minister, omdat het keurmerk de positie van de oudere patiënt versterkt. Zo houden ziekenhuizen rekening met de vijftien kwaliteitsaspecten die vanuit ouderenperspectief zijn opgesteld.  En gelukkig betrekken zorgverzekeraars (met Zilveren Kruis voorop) de kwaliteitsaspecten vanuit ouderenperspectief steeds vaker bij de inkoop van ziekenhuiszorg voor (kwetsbare) ouderen. De minister zou er goed aan doen om verder te gaan met de versterking van de positie van de (oudere) verzekerden op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Vijftien kwaliteitsaspecten
Het keurmerk is van, voor en door ouderen en de basis wordt gevormd door vijftien kwaliteitsaspecten. Deze hebben betrekking op de organisatie van de zorg, het beleid en toegankelijkheid.

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/11/05/antwoorden-eerste-termijn-behandeling-begroting-vws-2016

Geslaagde bijeenkomst 22 september

‘We gaan door en we gaan het samen doen’,  dat is de conclusie van zowel ouderenorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars wat betreft het keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen. Goede seniorvriendelijke zorg is té belangrijk, concludeerden alle partijen tijdens de feestelijke bijeenkomst rondom het keurmerk op dinsdag 22 september. Bovendien maakt de directe betrokkenheid van ouderen het keurmerk uniek in zijn soort.

Senior scouts, ziekenhuizen en betrokken organisaties stonden 22 september in feestelijke sfeer stil bij de resultaten en dachten mee over de toekomst van het keurmerk, nu de subsidie eind dit jaar afloopt. Goede ideeën werden gedeeld (wat dacht u van een rollator met ingebouwd infuus?), senior scouts werden in het zonnetje gezet en de ziekenhuizen kregen op symbolische wijze het keurmerk uitgereikt. Ook was er een forumdiscussie met Manon Vanderkaa (directeur Unie KBO), Fred May (directeur NOOM), Els Hekstra (directeur PCOB), Jeroen Crasborn (senior adviseur zorgstrategie Zilveren Kruis), Hans den Hollander (Raad van Bestuur ziekenhuis Tergooi) en Jacqueline Schuur (klinisch geriater ziekenhuis Tergooi). Onder leiding van dagvoorzitter Janneke Schermers gingen zij in gesprek over het belang en de toekomst van het keurmerk. Hoe die er precies uitziet, is nog niet duidelijk. Maar dat het keurmerk voortgezet moet worden, staat als een paal boven water.

Leest u hier het uitgebreide verslag en bekijk de foto-reportage.

Bekijkt u hier de film over het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis:

Radio 1 reist mee met uitreiking keurmerk

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO ging maandag 7 september langs bij een aantal ziekenhuizen om het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis persoonlijk te overhandigen. Het radio 1 programma De Ochtend reisde mee naar het Radboud UMC in Nijmegen en VieCuri in Venlo en maakte de volgende drie reportages.

Mooie feestjes
Het bezoek van Manon Vanderkaa werd door de ziekenhuizen zeer gewaardeerd en was een mooie gelegenheid om de bevlogen geriaters te spreken en hen te complimenteren voor het harde en mooie werk van hen. De ziekenhuizen maakten mooie en vooral lekkere feestjes van de toekenning van het keurmerk. En terecht want dit mag gevierd worden. Naast het Radboud UMC en VieCuri zijn het CWZ, Sint Jans Gasthuis, het Catharinaziekenhuis en het Havenziekenhuis bezocht.

Mevrouw Fransen-proof
Reactie van Leon van Halder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC in Nijmegen: ‘Wij zijn trots dat we dit keurmerk in ontvangst mogen nemen. Het Radboudumc staat voor persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en netwerken. Zeker bij de zorg voor ouderen komt dit allemaal samen. We blijven onszelf continu de vraag stellen of de zorg die we bieden en innovaties die we doorvoeren, “mevrouw Fransen-proof” zijn. Mevrouw Fransen is een 80-jarige mevrouw, die met meerdere ziektes en een aantal lichte beperkingen het prototype van de oudere patiënt verbeeldt. We moeten ervoor zorgen dat het hele Radboudumc ‘mevrouw Fransen-proof’ is.’
svz_2015_uitreiking

PCOB reikt keurmerk uit aan Tergooi

Door het hele land zijn ziekenhuizen blij met het behalen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Zo ook ziekenhuis Tergooi (Blaricum en Hilversum). PCOB-beleidsmedewerker Sandrina Sangers reikte daar maandag 7 september namens de ouderenorganisaties het keurmerk uit.

Hans den Hollander, lid van de Raad van Bestuur van Tergooi neemt deze in ontvangst. “We zijn heel blij en trots dat we het keurmerk dit jaar mogen ontvangen. Twee jaar geleden is het niet gelukt, dat was best een teleurstelling. We hebben er hard aan gewerkt en dit is ook een bevestiging.” Extra feest dus, nu het Keurmerk wél behaald is. “Dat geeft echt een boost!”, aldus afdelingsmanager Ed Handjes.

Leest u hier het hele verslag van deze feestelijke happening.

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis prikkelt tot verbetering

Persbericht, 6 september 2015

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben aan 60 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013, toen 47 ziekenhuizen het keurmerk wisten te behalen. Bovendien is de normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid.

Kwaliteitsaspecten
Directeur van de Unie KBO Manon Vanderkaa: “In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. In 2015 heeft daarnaast zwaar meegewogen of ziekenhuizen afspraken hebben gemaakt over het ontslag. Ons uitgangspunt is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed geregeld is. Daar hoort ook bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld met de huisarts, in welke gevallen binnen twee dagen na het ontslag een huisbezoek moet worden afgelegd om te controleren of de zorg thuis naar wens verloopt”.
In totaal zijn de ziekenhuizen met ondersteuning van onderzoeksbureau MediQuest getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor ouderen. De kwaliteitsaspecten en normering zijn in afstemming met (medisch) adviseurs uit de praktijk opgesteld.

Slechter uit ziekenhuis
De gezamenlijke ouderenbonden hebben het initiatief voor het keurmerk genomen omdat uit diverse rapporten bleek dat gemiddeld de helft van de ouderen er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Die achteruitgang heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate je ouder wordt komt multimorbiditeit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Prikkelen
Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ook ouderen profijt hebben van een ziekenhuisopname. Ouderen vormen nu al de grootste groep patiënten, zeker 60% en dit percentage zal alleen maar toenemen de komende jaren”. Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge respons. Voor 94% van de ziekenhuislocaties is een vragenlijst ingevuld. Ziekenhuizen hebben ouderen goed op het netvlies staan. Naast het toetsen van seniorvriendelijke zorg op basis van een vragenlijst beoordelen getrainde senior scouts of de ziekenhuizen goed bereikbaar zijn en of de inrichting is afgestemd op ouderen.

Zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars Zilveren Kruis (Achmea) en VGZ nemen het keurmerk mee in hun inkoopbeleid. Op die manier dragen zij bij aan ziekenhuiszorg die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers.

1115008 KBO_logo SvZ2015

 

Nieuwe Code Plus

De Code Plus uit Canada bevat de fysieke kwaliteitsaspecten voor seniorvriendelijk bouwen en een seniorvriendelijke inrichting van ziekenhuizen. De wensen van ouderen zelf én de resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek vormen de basis van deze aspecten.
De locaties in Nederland kunnen hiermee ook aan de slag!

U vindt hier de CodePlus – 2015 (alleen Engelstalige versie beschikbaar).

AMC: patiëntoverdracht kan beter

Het AMC heeft kennis genomen van het inspectierapport over de patiëntoverdracht van kwetsbare ouderen. Het AMC deelt de mening uit het rapport dat overdracht van kwetsbare ouderen van ziekenhuizen naar verpleeg- of verzorgingshuizen, huisarts of thuiszorg op veel punten beter kan. Ook bij het AMC.

Lees verder: AMC patiëntoverdracht kan beter

 

Zet veiligheid oudere patiënten centraal!

SVZ

Donderdag 16 april spreekt de Tweede Kamer over patiëntveiligheid in de curatieve zorg. De samenwerkende ouderenorganisaties stuurden de Kamer een uitgebreid en onderbouwd advies.

Ondanks dat ouderen de grootste patiëntengroep vormen, zijn ziekenhuizen niet altijd voldoende ingesteld op de behandeling van oudere patiënten. Ongeveer één op de drie ouderen gaat door een ziekenhuisopname achteruit in hun dagelijks functioneren. Ouderenorganisaties vragen de aandacht van de politiek voor de patiëntveiligheid van kwetsbare ouderen. Dit gaat om senioren die belanden in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Ziekenhuiszorg en nazorg voor ouderen kan veel beter.

Wij vinden dat:

  1. Het succesvolle project keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gecontinueerd moet worden. Ons keurmerk blijkt kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg te stimuleren en betere keuzes te faciliteren.
  2. Barrières voor innovaties op het snijvlak van ziekenhuiszorg en zorg thuis opgeheven moeten worden! Denk aan de transmurale zorgbrug, de patiëntbrief en gebruik van thuismedicatie in ziekenhuizen.
  3. Er een overall onderzoek moet komen naar de effecten van alle verbeterprogramma’s.

  • Lees hier de uitgebreide brief met advies aan de Tweede Kamer.